• Informacije
  • Pregled kamatnih stopa
  • Reprezentativni primer

Dinarska oročena štednja

Odaberite dinarsku oročenu štednju, jer Vam ona uz sigurnost ulaganja, omogućava i prinos na uložena sredstva!

Karakteristike dinarske oročene štednje:
  • po isteku ugovorenog roka oročenja, uložena sredstva će, zajedno sa kamatom, automatski biti preneta na Vaš dinarski račun po viđenju u Raiffeisen banci.

  • Fiksna kamatna stopa u okviru ugovorenog roka oročenja

Saznajte više Kontaktirajte ličnog bankara

Pregled kamatnih stopa za period oročenja 12 meseci

Iznos depozita u valuti RSD

Period oročenja 12 m

NKS

EKS

od 20.000

1,00%

1,00%

*Napomena: Za iznos depozita preko RSD 50.000.000,00, kamatna stopa se odobrava po dogovoru.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Agencija za osiguranje depozita.

Dinarska oročena štednja

Reprezentativni primer

Dinarska oročena štednja na rok od 12 meseci
Iznos depozita100.000,00

Fiksna godišnja NKS

1,00%
Bruto kamata998,85

Porez (apsolutno)

0
Neto kamata998,85

EKS*

1,00%
Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja100.998,85

*EKS je izračunata na dan 01.08.2016. Metod obračuna kamate: konformni. Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS: bez troškova. Na dan obračuna kamate, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana ne postoji obaveza korisnika da plaća porez na prihode od kapitala - kamatu po osnovu dinarskog depozita. Kriterijumi za indeksiranje: nije predviđeno indeksiranje.