raiffeisen intro

Realizujte svoje planove

Gotovinski krediti obezbeđeni hipotekom Vam omogućavaju finansiranje ličnih potreba na najbolji način i uz povoljne uslove!

Dinarski kredit ili kredit indeksiran u EUR

Izaberite između dinarskog kredita u maksimalnom iznosu do 20.000.000 RSD (godišnja kamatna stopa 2,8%+6M Belibor) ili kredita indeksiranog u EUR do iznosa od 200.000 EUR (5,25%+6M Euribor).

Refinansirajte svoje kreditne obaveze

Kredit se može koristiti i za refinansiranje kreditnih obaveza po osnovu: kredita u drugim bankama i Raiffeisen banci, kreditnih kartica u drugim bankama i Raiffeisen banci, pozajmice po tekućem računu u drugim bankama i lizing ugovora.

Šta morate da znate

 • Uslovi kredita U RSD

  Iznos kredita od 800.000 RSD do 20.000.000 RSD
  Rok otplate kredita do 240 meseci
  Kamatna stopa 6M BELIBOR + 2,80% godišnja, promenljiva
  Visina marže od 2,80% je fiksna.
  Depozit Bez depozita
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD, fiksno
  Trošak menice 50 RSD, fiksno
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun* 150 RSD, mesečno, fiksna
  Provizija za obradu zahteva 2,00% od kreditiranog iznosa,
  fiksna
  Godišnja provizija za
  administriranje kredita
  0,10% od ostatka duga, fiksna
  Provizija za prevremenu
  otplatu
  Ne obračunava se

  *Ukoliko klijent otvori Dinarski tekući račun, u okviru paketa usluga – „Paket tekući račun“ mesečna naknada za otvaranje i vođenje platnog računa zavisi od vrste paketa.

 • Reprezentativni primer dinarskog gotovinskog kredita obezbeđenog hipotekom za klijente banke

  Iznos kredita 8.600.000,00 RSD
  Rok (u mesecima) 240
  Nominalna kamatna stopa* 6M BELIBOR + 2,80%, godišnja, promenljiva

  Visina marže od 2,80% je fiksna.

  Mesečna rata 64.423,43 RSD
  EKS 7,38%
  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
  Trošak kamate 6.861.623,20 RSD
  Trošak menice** 50,00 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja

  Kreditnog biroa**

  246,00 RSD
  Provizija za obradu zahteva 172.000,00 RSD
  Provizija za administriranje kredita 99.893,06 RSD
  Trošak procene nepokretnosti
  (trogodišnje)**
  100,00 EUR (12.333,62 RSD)
  Trošak osiguranja

  nepokretnosti (godišnje)**

  40,00 EUR (4.933,45 RSD)
  Trošak overe založnih izjava** 17.280,00 RSD
  Trošak pribavljanja lista nepokretnosti** 10,00 EUR (1.233,36 RSD)
  Trošak upisa hipoteke** 51.613,00 RSD

  Banka vrši usklađivanje visine nominalne kamatne stope sa visinom šestomesečnog BELIBOR-a svakih šest meseci. Za obračun EKS-a i visine mesečne rate korišćen je 6M BELIBOR na dan 13.07.2016. godine i iznosi 3,76%.
  Prvo usklađivanje vrši se po isteku roka od 6 meseci počev od dana puštanja kredita u tečaj, a nakon toga svakih šest meseci.
  ** U reprezentativnom primeru prikazane su prosečne vrednosti troškova koje padaju na teret korisnika kredita na koje banka nema uticaja prilikom obračuna EKS-a.

 • Uslovi kredita u EUR

  Iznos kredit 5.000 EUR – 200.000 EUR
  Depozit Minimum 30% od iznosa odobrenog kredita
  Rok otplate od 72 do 240 meseca
  Grejs period 12 meseci, opciono
  Kamatna stopa 6M EURIBOR + 5,25% godišnja, promenljiva

  Visina marže od 5,25% je fiksna

  Interkalarna kamata(u slučaju korišćenja grejs perioda) U visini ugovorene kamatne stope
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD, fiksno
  Trošak menice 50,00 RSD, fiksno
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun* 150,00 RSD, mesečno, fiksna
  Provizija za obradu zahteva 2,00% od iznosa kredita banke, fiksna odnosno

  0,50% od iznosa kredita banke, fiksna ukoliko klijent poseduje polisu riziko životnog osiguranja sa vinkulacijom polise u korist Raiffeisen banke

  Godišnja provizija za administriranje kredita 0,10%, od ostatka duga
  Premija životnog osiguranja Opciono
  Provizija za prevremenu otplatu Ne obračunava se
  Način otplate kredita Trajni nalog
  Ostali troškovi koji padaju na teret klijenta -Trošak procene hipotekovane nepokretnosti (trogodišnje)

  -Trošak osiguranja nepokretnosti od osnovnih rizika i izlivanja vode iz instalacija (godišnje)

  -Trošak overe založnih izjava

  -Trošak premije životnog osiguranja

  (za ceo period otplate) – opciono

  -Trošak upisa hipoteke

  -Trošak pribavljanja lista nepokretnosti i druge naknade u vezi za predmetom hipoteke

  * Ukoliko klijent otvori Dinarski tekući račun, u okviru paketa usluga – „Paket tekući račun“ mesečna naknada za otvaranje i vođenje platnog računa zavisi od vrste paketa.

 • Reprezentativni primer gotovinskog kredita obezbeđenog hipotekom u valuti EUR za klijente banke koji nemaju ugovorenu polisu životnog osiguranja vinkuliranu u korist Banke

  Iznos kredit

  5.000 EUR – 200.000 EUR

  Depozit Minimum 30% od iznosa odobrenog kredita
  Rok otplate od 72 do 240 meseca
  Grejs period 12 meseci, opciono
  Kamatna stopa 6M EURIBOR + 5,25% godišnja, promenljiva

  Visina marže od 5,25% je fiksna

  Interkalarna kamata(u slučaju korišćenja grejs perioda) U visini ugovorene kamatne stope
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD, fiksno
  Trošak menice 50,00 RSD, fiksno
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun* 150,00 RSD, mesečno, fiksna
  Provizija za obradu zahteva 2,00% od iznosa kredita banke, fiksna odnosno

  0,50% od iznosa kredita banke, fiksna ukoliko klijent poseduje polisu riziko životnog osiguranja sa vinkulacijom polise u korist Raiffeisen banke

  Godišnja provizija za administriranje kredita 0,10%, od ostatka duga
  Premija životnog osiguranja Opciono
  Provizija za prevremenu otplatu Ne obračunava se
  Način otplate kredita Trajni nalog

  Ostali troškovi koji padaju na teret klijenta

  -Trošak procene hipotekovane nepokretnosti (trogodišnje)

  -Trošak osiguranja nepokretnosti od osnovnih rizika i izlivanja vode iz instalacija (godišnje)

  -Trošak overe založnih izjava

  -Trošak premije životnog osiguranja

  (za ceo period otplate) – opciono

  -Trošak upisa hipoteke

  -Trošak pribavljanja lista nepokretnosti i druge naknade u vezi za predmetom hipoteke

  * Ukoliko klijent otvori Dinarski tekući račun, u okviru paketa usluga – „Paket tekući račun“ mesečna naknada za otvaranje i vođenje platnog računa zavisi od vrste paketa.

 • Reprezentativni primer gotovinskog kredita obezbeđenog hipotekom u valuti EUR za klijente banke koji poseduju polisu riziko životnog osiguranja sa vinkulacijom polise u korist Raiffeisen banke

  GOTOVINSKI KREDIT INDEKSIRAN U EUR OBEZBEĐEN HIPOTEKOM
  Iznos kredita 70.000,00 EUR
  Depozit 21.000,00 EUR
  Rok (u mesecima) 240
  Nominalna kamatna stopa* 6M EURIBOR + 5,25%, godišnja, promenljiva

  Visina marže od 5,25% je fiksna.

  Mesečna rata 464,41 EUR
  EKS 10,17%
  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
  Trošak kamate 41.458,40 EUR
  Trošak menice** 50,00 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja

  Kreditnog biroa**

  246,00 RSD
  Provizija za obradu zahteva 350,00 EUR
  Provizija za administriranje kredita 780,63 EUR
  Trošak premije životnog osiguranja

  (godišnje)**

  100,00 EUR
  Trošak procene nepokretnosti
  (trogodišnje)**
  100,00 EUR
  Trošak osiguranja

  nepokretnosti (godišnje)**

  40,00 EUR
  Trošak overe založnih izjava** 17.280,00 RSD
  Trošak pribavljanja lista nepokretnosti** 10,00 EUR
  Trošak upisa hipoteke** 51.613,00 RSD

  *Banka vrši usklađivanje visine nominalne kamatne stope sa visinom šestomesečnog EURIBOR-a svakih šest meseci. Za obračun EKS-a i visinu mesečne rate korišćen je 6M EURIBOR na dan 28.07.2016. godine i iznosi -0,187%.
  Prvo usklađivanje vrši se po isteku roka od 6 meseci počev od dana puštanja kredita u tečaj, a nakon toga svakih šest meseci.
  ** U reprezentativnom primeru prikazane su prosečne vrednosti troškova koje padaju na teret korisnika kredita na koje banka nema uticaja prilikom obračuna EKS-a za iznos kredita od 70.000,00 EUR.

 • Minimalni uslovi koje podnosilac zahteva za kredit mora da ispuni:

  1. Otvoren tekući račun kod Raiffeisen banke na koji je uplaćena minimum jedna mesečna zarada / penzija
  2. Minimalna prosečna tromesečna neto zarada / penzija 20.000 RSD
  3. Minimum 6 meseci na trenutnom radnom mestu
  4. Minimum 20 godina u trenutku odobrenja i maksimum 65 godina starosti u momentu otplate poslednje rate kredita
  5. Obavezan kućni telefon ili postpejd mobilni telefon – priložiti kopiju poslednjeg računa postpejd mobilnog telefona, koji je vezan za adresu iz lične karte, adresu stanovanja ili kontakt adresu podnosioca / sadužnika
  6. Obavezan telefon na radnom mestu
 • Obezbeđenje kredita

  Kao instrumenti obezbeđenja kredita koriste se:

  • Založno pravo – hipoteka I reda u skladu sa Zakonom o hipoteci
  • Osiguranje nekretnine na kojoj se konstituiše hipoteka na gradjevinsku vrednost, od osnovnih rizika i dopunskog rizika izliva vode, sa vinkulacijom polise u korist banke
  • Blanko sopstvena menica sa klauzulom “bez protesta”, potpisana od strane korisnika kredita / sadužnika
  • Polisa životnog osiguranja korisnika kredita na iznos odobrenog kredita, sa vinkulacijom u korist banke (opciono obezbeđenje). Raiffeisen banka u saradnji sa UNIQA životnim osiguranjem a.d.o. izdaje polise osiguranja nepokretnosti i životnog osiguranja.
 • Spisak neophodne dokumentacije

Nije pravi kredit za Vas?

Pogledajte ostale kredite iz naše ponude...

Keš kreditKredit za refinansiranje