• Informacije
  • Promenljiva kamatna stopa
  • Fiksna kamatna stopa
  • Dokumentacija

Stambeni krediti u EUR osigurani kod Nacionalne korporacije

Uslovi kredita

Reprezentativni primer stambenog kredita indeksiranog u EUR za kupovinu nepokretnosti osiguran kod NKOSK za klijente banke koji imaju zaključenu polisu životnog osiguranja vinkuliranu u korist Raiffeisen banke

10000 0
0
60 0
0
100 0
0

Stambeni kredit sa fiksnom kamatnom stopom indeksiran u EUR osiguran kod NKOSK

Uslovi kredita

Reprezentativni primer stambenog kredita indeksiranog u EUR za kupovinu nepokretnosti osiguran kod NKOSK za klijente banke sa fiksnom kamatnom stopom