Uticaj aktuelne situacije na trzistu kapitala na Fondove kojima upravlja Raiffeisen INVEST ad

Raiffeisen INVEST pomno prati dešavanja na tržištima kapitala kako na svetskom nivou tako i na lokalnom tržištu, a sve sa ciljem umanjenja negativnih efekata koje su prouzrokovane dešavanjima u vezi sa korona virusom.

Raiffeisen INVEST nastoji da svojim delovanjem umanji negativne efekte koje investitori u fondove mogu imati zbog dešavanja na svetskim berzama.

Bitne informacije u vezi poslovanja fondova i samo neki od koraka koje je INVEST preduzeo u vezi sa fondovima kojima upravlja, su:

Raiffeisen CASH

 • Raiffeisen CASH fond je novčani fond, koji za cilj ima ostvarenje stabilnih ali kontinuiranih prinosa i zaštitu ulagača od tržišnih oscilacija, uz nizak stepen rizika i održavanje likvidnosti imovine na najvišem mogućem nivou.
 • Sredstva su plasirana u najmanje rizičnim finansijskim instrumentima, odnosno u kratkoročnim dinarskim depozitima kod banaka u zemlji i državnim (dinarskim) obveznicama Republike Srbije. Iz tog razloga je efekat dešavanja na svetskom nivou u vezi sa korona virusom jako mali na ovaj fond.
 • Na 29.02.2020 struktura fonda je bila: oročeni depoziti (RSD) – 71,57%, kuponske obveznice RS (RSD) – 28,43%
 • Moguće su manje oscilacije u dnevnim vrednostima investicionih jedinica u zavisnosti od vredovanja instrumenata koje se nalaze u strukturi fonda
 • Likvidnost fonda je najviše mogućem nivou, a u skladu sa tim klijentima su sredstva na raspolaganju u kratkom roku nakon podnošenja zahteva za istupanje
 • Kretanje vrednosti invesctione jedinice fonda CASH možete videte na sledećem linku: LINK
 • Najnovije mesečne izveštaje možete videti na sledećem linku: LINK

Raiffeisen EURO CASH

 • Raiffeisen EURO CASH fond je novčani fond, koji za cilj ima ostvarenje stabilnih ali kontinuiranih prinosa u evrima i zaštitu ulagača od tržišnih oscilacija deviznog kursa, uz nizak stepen rizika i održavanje likvidnosti imovine na najvišem mogućem nivou.
 • Sredstva su plasirana u najmanje rizičnim finansijskim instrumentima tj u kratkoročnim eurskim depozitima kod banaka u zemlji i državnim obveznicama Republike Srbije denominovanim u evrima. Iz tog razloga je efekat dešavanja na svetskom nivou u vezi sa korona virusom jako mali na ovaj fond.
 • Na 29.02.2020 struktura fonda je bila: Depoziti (EUR) – 76,95%, Depoziti (RSD) – 0,38%, trezorske obveznice RS (EUR) – 22,66%
 • Moguće su manje oscilacije u dnevnim vrednostima investicionih jedinica u zavisnosti od vredovanja instrumenata koje se nalaze u strukturi fonda
 • Likvidnost fonda je najviše mogućem nivou, a u skladu sa tim klijentima su sredstva na raspolaganju u kratkom roku nakon podnošenja zahteva za istupanje
 • Kretanje vrednosti invesctione jedinice fonda EURO CASH možete videte na sledećem linku: LINK
 • Najnovije mesčne izveštaje možete videti na sledećem linku: LINK 

Raiffeisen WORLD

Raiffeisen WORLD fond je balansirani fond, sa “multi-asset“ strategijom investiranja (u različite klase imovine) većinom u akcije i obveznice razvijenih zemalja i zemalja u razvoju a u cilju ostvarivanja pozitivnog prinosa u dugom roku, ali i uz prihvatanje umerenog rizika.

Iz tog razloga je ovaj fond je namenjen investitorima koji koji žele da ostvare pozitivan prinos dugom roku kroz ulaganje u različite vrste imovine, ali su spremni i da podnesu umereni rizik.

Izloženost akcijama se vrši indirektno, kroz investiranje u druge fondove (Exchange traded funds – ETF) koji investiraju u akcije, dok se izloženost obveznicama vrši direktno kroz investiranje u obveznice, ili indirektno kroz investiranje u druge fondove (Exchange traded funds – ETF) koji investiraju u obveznice.

Imajući u vidu investicioni cilj i investicioni politiku fonda efekat dešavanja na svetskom nivou u vezi sa korona virusom je relativno veliki na ovaj fond. Zbog toga su preduzeti sledeći koraci:

 • Smanjenje ukupne rizičnosti fonda kroz smanjeno učešće u akcijama u ukupnoj strukturi fonda. U uslovima ekonomske neizvesnosti i očekovanog pada GDP-a razvijenijh zemalja očekivanja su da će tržišta akcija beležiti dalji pad. Da bi ublažili negativan efekat tog pada na kretanje cene investicione jednice smanjo je učešće akcija u portfolio fonda za 10%.
 • Na početku krize smanjeno je uešće u inostranim obveznicama u ukupnoj strukturi fonda u iznosu od 10%. Ovo se posebno odnosi na obveznice Evropske monetarne unije i Amerike. Na taj način sprečava se učešće u negativnim kretanjima cena finansijskih instrumenata.  Na ovaj način je smanjen rizik kamatne osetljivosti fonda, odnosno smanjen je negativan efekat na kretanje investicione jedinice fonda usled pada cena inostranih obveznica. Sa stimulativnim monetarnim merama centralnih banaka razvijenih zemalja (SAD,EU) koje su naknadno usledile i očekivanjima njihovog pozitivnog uticaja na cene obveznica povećano je učešće u obveznicama za 10%.
 • Plasiranje imovine u manje rizične instrumente kao što su kratkoročni depoziti. Povećano je učešće u kratkoročnim depozitima za 10%.
 • Visok nivo likvidnosti fonda kako bi u svakom trenutku odgovorili zahtevima klijenata za isplatu sredstava
 • Kretanje vrednosti invesctione jedinice fonda WORLD možete videte na sledećem linku: LINK
 • Najnovije mesčne izveštaje možete videti na sledećem linku: LINKViše o uticaju trenutne situacije na tržiste kapitala možete pročitati klikom na ovaj link.

ŠTEDNI PLAN

Šta trenutni pad berze znači za osobu koja ulaže u fond putem štednog plana (redovne mesečne uplate u neki od fondova kojima upravlja Raiffeisen INVEST)?

Kroz štedni plan, investitor na regularnoj osnovi investira odredjeni fiksni iznos u jedinice investicionih fondova. To znači da se više investicionih jedinica kupuje u „slabim fazama“ na berzi (tj. po nižim cenama) i tako dolazi do „efekta uprosečavanja cena“. Na taj način, investitor je u mogučnosti da ostvari pozitivne prinose od potencijalnih budućih povećanja u ceni povećanjem broja investicionih jedinica fonda u svom posedu, mada kapitalni gubici i dalje mogu da nastanu. Ako se iznos mesečnog ulaganja kroz štedni plan poveća tokom „slabe faze“ na berzi, efekat uprosečavanja cena je jači.

PRIMER INVESTIRANJA EUR 1.000 U FOND RAIFFEISEN WORLD KROZ ŠTEDNI PLAN
(10 X EUR 100,00 SVAKOG DRUGOG MESECA u periodu od 27 Dec 2017. do 23. Okt 2019. godine)


Prospekte fondova, Pravila poslovanja Društva, kao i važne informacije za investitore fondova kojima upravlja Raiffeisen INVEST ad Beograd DZU IF možete dobiti u sedištu Društva, kao i u svim ekspoziturama/filijalama Raiffeisen banke a.d. Beograd i/ili preuzeti sa zvanične internet stranice Društva  www.raiffeiseninvest.rs

Izjava o ograničenju odgovornosti:

Ovde iznete tvrdnje predstavljaju neobavezujuće informacije za klijente i zasnovane su na saznanjima do kojih su zaposleni Društva došli za vreme pripreme ove prezentacije. Društvo zadržava pravo da ih izmeni u bilo kom trenutku, bez prethodnog obaveštenja. Svaka odgovornost Društva u vezi sa ovim dokumentom ili njegovom usmenom prezentacijom, a posebno u pogledu blagovremenosti ili potpunosti iznetih informacija, odnosno izvora informacija ili u pogledu tačnosti ovde iznetih prognoza se isključuje. Ovaj dokument nije ni ponuda, ni preporuka za kupovinu ili prodaju, niti investiciona analiza. Društvo ne preuzima nikakvu odgovornost za individualne investicione odluke bazirane na sadržaju ovog dokumenta niti on predstavlja zamenu za individualno investiciono savetovanje ili druge vidove konsultacija. Ako ste zainteresovani za neki određeni proizvod i/ili fond, sa zadovoljstvom ćemo Vam obezbediti prospekt kako biste se informisali pre kupovine. Donošenju bilo kakvih investicionih odluka trebalo bi da prethodi razmatranje i pregled prospekata. Izričito napominjemo da transakcije sa hartijama od vrednosti mogu sa sobom nositi rizike.

Reprodukovanje informacija ili podataka, a posebno korišćenje teksta, delova teksta ili grafičkog materijala iz ovog dokumenta, iziskuje prethodnu pismenu saglasnost Raiffeisen INVEST ad Beograd Društva za upravljanje investicionim fondovima.