Na koji način se može izvršiti transfer novca u inostranstvo

Fizička lica – rezidenti mogu sa svog deviznog računa da vrše plaćanje ili prenose prema inostranstvu uz obavezno prilaganje dokumenata kojom se dokazuje obaveza plaćanja prema inostranstvu ,odnosno koji odgovaraju nameni plaćanja/prenosa (predračun,račun,ugovor,rešenje,instrukcije za plaćanje,itd).

U skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju ,mogu se vršiti plaćanja prema inostranstvu po osnovu kupovine roba i usluga, prenosi na ime poklona i pomoći – uključujući i pomoć članu porodice ,prenosi po osnovu nasledstva i iseljenja iz zemlje ,prenosi po osnovu ulaganja u pravna lica u inostranstvu i kupovine hartija od vrednosti,i drugim slučajevima dozvoljenim Zakonom.
Nerezidenti- fizička lica mogu da vrše plaćanja/prenos sredstava u inostranstvo , uz obavezno prilaganje potvrde nadležnog poreskog organa o izmirenim obavezama nerezidenta u Republici Srbiji iz posla po kom su sredstva ostvarena na računu.